เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าใหม่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าใหม่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/134279.
View online Resources