การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นริศรา เพชรพนาภรณ์ (2017). การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/572316.
View online Resources