พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดนและภาคผนวกทางเทคนิค: กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 23ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดนและภาคผนวกทางเทคนิค: กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา 23ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/501848.
View online Resources