คำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 246/2537 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายธานี ยี่สาร)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). คำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 246/2537 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายธานี ยี่สาร). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/88928.
View online Resources