ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง ระบบสื่อสารทางแสง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง ระบบสื่อสารทางแสง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/81706.
View online Resources