กฎ ก.พ. ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2501) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1958). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2501) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรมประมง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/210456.
View online Resources