พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการแสดงลคร พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2489

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1946). พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการแสดงลคร พุทธศักราช 2485 พ.ศ. 2489. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26750.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล