ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... [จำนวน 15 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... [จำนวน 15 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/418813.
View online Resources