ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 [ให้ผู้ค้าน้ำมันต้องจัดให้มีผู้ตรวจวัดอิสระ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 114) พ.ศ. 2539 [ให้ผู้ค้าน้ำมันต้องจัดให้มีผู้ตรวจวัดอิสระ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104599.
View online Resources