ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4119 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 7ทรานซิสเตอร์สองขั้ว ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับทรานซิสเตอร์สองขั้วที่กำหนดพิกัดตามสภาวะแวดล้อมสำหรับการขยายความถี่ต่ำและสูง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4119 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 7ทรานซิสเตอร์สองขั้ว ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับทรานซิสเตอร์สองขั้วที่กำหนดพิกัดตามสภาวะแวดล้อมสำหรับการขยายความถี่ต่ำและสูง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/139699.
View online Resources