ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานครบริเวณชั้นใต้ดิน 4 ชั้น โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานครบริเวณชั้นใต้ดิน 4 ชั้น โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/160536.
View online Resources