คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 13/2549 เรื่อง เลิกสหพันธ์แรงงานการขนส่งและเครื่องทุ่นแรงแห่งประเทศไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 13/2549 เรื่อง เลิกสหพันธ์แรงงานการขนส่งและเครื่องทุ่นแรงแห่งประเทศไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/252729.
View online Resources