ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอรับการคุ้มครอง การช่วยเหลือการส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอรับการคุ้มครอง การช่วยเหลือการส่งเสริม และการสนับสนุนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/531611.
View online Resources