ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม [สมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียน โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม [สมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียน โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113488.
View online Resources