การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2521

ข้อมูลอ้างอิง
คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2003). การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/522534.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล