ข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ว่าด้วยการลา การลดเงินเดือน ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภาและเบี้ยประชุมของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1934). ข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ว่าด้วยการลา การลดเงินเดือน ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภาและเบี้ยประชุมของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/123706.
View online Resources