ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของ นายสุนทร หวังพัฒนธน กับพวก ในคดีหมายเลขดำที่ 1386/2544 และนายสมจิตร เหงี่ยมไพศาล กับพวก ในคดีหมายเลขดำที่ 1591/2544 ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 กรณี พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีข้อความขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของ นายสุนทร หวังพัฒนธน กับพวก ในคดีหมายเลขดำที่ 1386/2544 และนายสมจิตร เหงี่ยมไพศาล กับพวก ในคดีหมายเลขดำที่ 1591/2544 ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 กรณี พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีข้อความขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/38746.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล