กฎทบวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). กฎทบวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111989.
View online Resources