ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับหัวพันธุ์มันฝรั่ง ครั้งที่ 3 ปี 2559 พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับหัวพันธุ์มันฝรั่ง ครั้งที่ 3 ปี 2559 พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/513147.
View online Resources