ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว ปี 2563 ถึงปี 2565 พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว ปี 2563 ถึงปี 2565 พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/556793.
View online Resources