เอกสารประกอบการพิจารณากฎบัตรของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สมชาติ ธรรมศิริ (1999). เอกสารประกอบการพิจารณากฎบัตรของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/348254.
View online Resources