พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ [จำนวน 2 ราย 1. นาวาเอก ปุณณวัชร สอ้านวงศ์ 2. นาวาเอก กิตติ โลหารชุน]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ [จำนวน 2 ราย 1. นาวาเอก ปุณณวัชร สอ้านวงศ์ 2. นาวาเอก กิตติ โลหารชุน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/550176.
View online Resources