พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
กรรณิกา พัสระ, สุธีรา จินายน (2015). พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/454441.
View online Resources