ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5184 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แสงสว่างทั่วไป - ผลิตภัณฑ์ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : บทนิยาม

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5184 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แสงสว่างทั่วไป - ผลิตภัณฑ์ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : บทนิยาม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/547180.
View online Resources