คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1139/2539 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี (นายวิชัย แข่งขัน, นางศรีนวล ศรีตรัย, นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์, นายวิชัย ทองแตง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1139/2539 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี (นายวิชัย แข่งขัน, นางศรีนวล ศรีตรัย, นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์, นายวิชัย ทองแตง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/109736.
View online Resources