ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. [จำนวน 29 ราย 1 นายกล้านรงค์ จันทิก ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. [จำนวน 29 ราย 1 นายกล้านรงค์ จันทิก ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570802.
View online Resources