ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานธนาคาร ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2552 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20 และครั้งที่22

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานธนาคาร ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2552 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20 และครั้งที่22. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130920.
View online Resources