บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 ปี ที่ 1 ครั้ง ที่ 17 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2548 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 22 ปี ที่ 1 ครั้ง ที่ 17 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2548 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225141.
View online Resources