ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 1

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225724.
View online Resources