ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596626.
View online Resources