คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 196/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 221/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายจำรูญ ดีเสาวภาคย์ ผู้คัดค้าน]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 196/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 221/2560 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายจำรูญ ดีเสาวภาคย์ ผู้คัดค้าน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/523850.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล