กล้องของใคร

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (2012). กล้องของใคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/500037.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล