ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ [จำนวน 7 คน 1. นายสรนิต ศิลธรรม ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ [จำนวน 7 คน 1. นายสรนิต ศิลธรรม ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/591540.
View online Resources