ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับทิ้งมูลฝอย ในพื้นที่เขตหลักสี่ (ฉบับที่ 22/2546)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับทิ้งมูลฝอย ในพื้นที่เขตหลักสี่ (ฉบับที่ 22/2546). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/97921.
View online Resources