บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2516 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1973). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2516 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213804.
View online Resources