บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 3 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 3 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216381.
View online Resources