กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/124778.
View online Resources