ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6760 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุโลหะ - การทดสอบแรงดึง เล่ม 1 - การทดสอบที่อุณหภูมิห้องและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุโลหะ - การทดสอบแรงดึง - เล่ม 1 การทดสอบที่อุณหภูมิห้อง

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6760 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุโลหะ - การทดสอบแรงดึง เล่ม 1 - การทดสอบที่อุณหภูมิห้องและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุโลหะ - การทดสอบแรงดึง - เล่ม 1 การทดสอบที่อุณหภูมิห้อง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604499.
View online Resources