ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของพรรคการเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ พ.ศ. 2556

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของพรรคการเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ พ.ศ. 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/346209.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล