ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 52/2541 เรื่อง จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนร้อยเอ็ด"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 52/2541 เรื่อง จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนร้อยเอ็ด". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/263888.
View online Resources