วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/335147.
View online Resources