กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2510) ออกตามความใน พระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. 2509

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1968). กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2510) ออกตามความใน พระราชบัญญัติภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ. 2509. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/193550.
View online Resources