ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 3)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 3). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/136691.
View online Resources