บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2490 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.35 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1947). บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2490 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.35 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212199.
View online Resources