กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ พ.ศ. 2498

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1959). กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ พ.ศ. 2498. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212213.
View online Resources