ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5212 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไร้การสัมผัส - บัตรทาบ เล่ม 2 กำลังความถี่วิทยุและส่วนต่อประสานสัญญาณ

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5212 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไร้การสัมผัส - บัตรทาบ เล่ม 2 กำลังความถี่วิทยุและส่วนต่อประสานสัญญาณ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549164.
View online Resources