ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/251365.
View online Resources