ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6001 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things (IoT)) - การทำงานร่วมกันสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง - เล่ม 1 กรอบการทำงาน

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6001 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things (IoT)) - การทำงานร่วมกันสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง - เล่ม 1 กรอบการทำงาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579069.
View online Resources