คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 14/2530 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามความในข้อ 3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2515)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1987). คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 14/2530 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามความในข้อ 3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2515). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/132491.
View online Resources