บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 8/2522 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2522 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 8/2522 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2522 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214399.
View online Resources